Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NIKA POLAND & COMPANY

 

§ 1 Definicje.

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Administrator –NIKA POLAND & COMPANY Anetta Leszczyńska-Pogoriełyj
42-300 Myszków, ul. Zamenhofa 31a Nip: 577 135 99 54 Regon:150915909
b) Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
c) Klient – osoba fizyczna posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu i jest stroną kupującą w ramach zawieranej z Właścicielem sklepu Umowy sprzedaży;
d) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014.121);
e) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.sklep.słowianka-nails;
f) Sklep Internetowy albo Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.nikanagel.pl, za pośrednictwem którego przedstawiana jest oferta handlowa oraz realizowany jest proces Zamówień prowadzący do zawarcia Umowy sprzedaży;
g) Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
h) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego pomiędzy Właścicielem sklepu (sprzedającym) a Klientem (kupującym);
i) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
j) Ustawa o PIT – z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U.2012.361 z późn. zm.);
k) Ustawa o PTU – ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U.2011.177.1054 z późn. zm.);
l) Właściciel Sklepu – NIKA POLAND & COMPANY Anetta Leszczyńska-Pogoriełyj 42-300 Myszków, ul. Zamenhofa 31a Nip: 577 135 99 54Regon:150915909 będąca stroną sprzedającą w ramach zawieranej z Klientem Umowy sprzedaży. Ponadto Właściciel sklepu jest organizatorem dostawy Towaru na podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa;
m) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz sposób dostawy.

§ 2 Postanowienia ogólne.

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.nikanagel.pl
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.nikanagel.pl, prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny urządzenia z dostępem do Internetu, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer wersja […];
b) ;
c) .
2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.nikanagel.pl oraz pobrać go, a także kopiować, przechowywać lub utrwalać w formie elektroniczne oraz sporządzać jego wydruk lub wydruki.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2.8. Informacja o cenie podawana na stronie www.nikanagel.pl ma charakter wiążący i nie ulega zmianie wyłącznie od momentu otrzymania przez Klienta od Właściciela Sklepu e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
2.9. Towary nadają się wyłącznie do celu wyznaczonego przez ich zwykły użytek, pod którym należy rozumieć wszelki użytek, do którego Towar może być przeznaczony ze względu na posiadane cechy i właściwości.

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

3.1. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zawierania Umów sprzedaży, jest rejestracja lub podanie wymaganych danych identyfikacyjnych, w szczególności:
a) imię i nazwisko, firma lub nazwa,
b) adres e – mail,
c) adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
d) adres dostawy,
e) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
f) inne dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności wystawienia faktury VAT lub dokumentów transportowych.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w zakładce pod adresem www.nikanagel.pl
3.3. Dokonanie rejestracji oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu.
3.4. Właściciel Sklepu może odmówić lub pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć czasowo dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
c) dopuści się innych zachowań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.
3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami Właściciel sklepu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
3.6. Obsługa Sklepu internetowego dostępna jest dla Klientów wyłącznie od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9:00-17:00.

§ 4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży.

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.slowianka-nails.pl,  dokonać wyboru Towaru – złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w szczególności dotyczących miejsca dostawy oraz ilości Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na bieżącej stronie Sklepu internetowego.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia;
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy podanych osobno; ewentualnie dodatkowych kosztów, jeśli występują,
c) wybranej metody płatności,
d) danych zawartych w Fakturze VAT;
e) wybranego sposobu i miejsca dostawy,

4.5. W celu złożenia przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży konieczne jest wysłanie Zamówienia, które poprzedza dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” kończy proces realizacji Zamówienia i jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli przez Klienta, iż wybrane towary zobowiązuje się odebrać i zapłacić ich cenę (w tym koszty dostawy).

4.7. Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Umowy sprzedaży. Po otrzymaniu potwierdzenia Klient ma prawo modyfikacji lub odwołania Zamówienia, ze skutkiem wobec treści Umowy sprzedaży, wyłącznie w drodze kontaktu z obsługą Sklepu internetowego, za pośrednictwem adresu e-mail Sklepu internetowego. Modyfikacja lub odwołanie jest skuteczne względem Właściciela Sklepu pod warunkiem otrzymania stosownego potwierdzenia od Właściciela Sklepu ma adres e – mail Klienta.
4.8. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia. Klient i Właściciel sklepu związani są treścią potwierdzenia złożenia Zamówienia, o ile klient nie dokona jego modyfikacji lub odwołania w sposób przewidziany powyżej.
4.9. Zawarcie Umowy sprzedaży, w szczególności poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, jest równoznaczne z tym, że Klient udziela Właścicielowi sklepu pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu i na jego rachunek umowy na świadczenie usług związanych z dostawą Towaru, z podmiotem wskazanym zgodnie z zaznaczoną przez Klienta opcją dostawy. Klient zobowiązany jest do zwrotu poniesionych w jego imieniu kosztów dostawy. Przekazane na ten cel środki nie stanowią przychodu Właściciela sklepu w rozumieniu ustawy o PIT oraz nie stanowią zapłaty z tytułu sprzedaży w rozumieniu art. 29a ustawy o PTU, a więc nie powiększają podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Pełnomocnictwo to służy zminimalizowaniu kosztów przesyłki i w żaden sposób nie obciąża dodatkowo Klienta.

§ 5 Dostawa.

5.1. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską
5.3. Dostawa Towarów zamówionych w Sklepie internetowym realizowana jest:
a) Na terenie Polski za pośrednictwem:
– Firma kurierska InPost  – czas dostawy maksymalnie 2-3 dni robocze – cena 19,00 zł za pobraniem, 15,00 zł za przelewem paczkomat 14 zł za przelewem
b) poza granicami Polski w UE po przedpłacie:
– Przesyłka do krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem kuriera GLS  lub DHL – 3-4 dni robocze – cena 40-180 w zależności od wagi i strefy krajowej

5.4. Przekazanie Towaru do dostawy wynosi maksymalnie 2 dni robocze liczone od momentu poprawnego złożenia Zamówienia i uznania na rachunku Właściciela sklepu kwoty w wysokości ceny za Towar oraz zwrotu kosztów dostawy. Zamówienia złożone po godzinie 13.00 przekazywane są do realizacji następnego dnia roboczego.

5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu dla osób fizycznych i faktury VAT dla przedsiębiorców, uwzględnieniem przepisów w zakresie podatku od towarów i usług.
5.6. Obowiązkiem Właściciela Sklepu jest dostarczenie towaru nieobarczonego wadami.

§ 6. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki). Cena nie uwzględnia również kosztów dostawy ani ubezpieczenia Towaru.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego w BPKOPLPW: 97 1020 2498 0000 8102 0632 0701
b) płatnością w systemie Przelewy 24;
c) zapłata kartą płatniczą za pośrednictwem systemu Przelewy 24
d) płatność w systemie BLIK

6.3. W tytule zapłaty należy podać dane identyfikujące Umowę sprzedaży lub Zamówienie, a co najmniej nr Zamówienia lub nr Umowy Sprzedaży wskazane w wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.

§ 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego i korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży (na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa), w terminie 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.

7.2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: NIKA POLAND & COMPANY Anetta Leszczyńska-Pogoriełyj 42-300 Myszków, ul. Zamenhofa 31a lub mailowo, z wyróżnieniem w tytule maila numeru zamówienia na adres e – mail: kontakt@nikanagel.pl

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, Właściciel sklepu (sprzedający) nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres:   NIKA POLAND & COMPANY Anetta Leszczyńska-Pogoriełyj 42-300 Myszków, ul. Zamenhofa 31a, za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej.

7.4. Właściciel sklepu/sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta (będącego konsumentem) o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wartość zakupionego towaru. Właściciel sklepu/sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Dostawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. W razie kiedy zwrócony przez Klienta towar jest uszkodzony uszczerbek w jego wartości pokrywany jest z uiszczonej ceny. Jeżeli zaś zwrócony Towar jest w takim stanie, że jego dalsza odsprzedaż jest niemożliwa lub znacznie utrudniona Właściciel sklepu/sprzedający zalicza uiszczoną przez Klienta Cenę na poczet naprawienia szkody – Cena nie podlega zwrotowi.
7.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§8. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Właściciel sklepu jako sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a to na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Księga IV, Tytuł XI „SPRZEDAŻ”, DZIAŁ I „Przepisy ogólne” art. 535 i następne, z uwzględnieniem wszelkich zmian prawa w tym zakresie.
8.2. Reklamacje dotyczące Towarów, należy kierować na adres e- mail kontakt@nikanagel.pl lub w formie pisemnej na adres: 42-300 Myszków, ul. Zamenhofa 31a . Reklamacje rozpatrywane są w terminach ustawowych.

§ 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Właściciel sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.
9.4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 10. Zmiany Regulaminu.

Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych przyczyn:
a. zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Właściciela Sklepu usług sprzedaży; w tym wycofanie usługi do którego/której mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
b. wprowadzenie przez Właściciela Sklepu nowych Towarów lub usług, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu;
c. zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi oferowanych przez Właściciela Sklepu produktów i usług, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
d. zmiana przepisów prawa w zakresie objętym działalnością Sklepu Internetowego;
e. zmiana przepisów podatkowych i/lub zasad rachunkowości stosowanych przez Właściciela Sklepu,
f. zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie związanym z wykonywaniem umowy lub Regulaminu,
2. W przypadku zmiany Regulaminu, Właściciel Sklepu doręczy Klientowi zmieniony Regulamin lub wykaz zmian Regulaminu za pośrednictwem e-maila.
3. Właściciel Sklepu informuje o proponowanych zmianach Regulaminu w terminie nie później niż 14 dni przed ich wejściem w życie.
4. W razie, gdy Klient nie zgadza się na zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć Regulamin ze skutkiem natychmiastowym, przy czym do Umów sprzedaży zawartych przed wypowiedzeniem Regulaminu stosuje się Regulamin w brzmieniu sprzed wprowadzanych zmian.

§ 11. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem sklepu a Klientem, w tym Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostają poddane Sądowi powszechnemu właściwemu wg miejsca siedziby Właściciela sklepu.

11.2. Zmiany dzienników ustaw aktów prawnych wskazanych w Regulaminie nie powodują konieczności zmiany Regulaminu.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 •   Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data(*) Niepotrzebne skreślić

 

Dane Osobowe RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. O ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych jest NIKA POLAND & COMPANY Anetta Leszczyńska-Pogoriełyj 42-300 Myszków, ul. Zamenhofa 31aNip: 577 135 99 54Regon:150915909. Jeżeli przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Państwa im udostępniona.

2. Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.

3. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w konkursie, w celach marketingowych na podstawie udzielonej zgody, w celu realizacji innych świadczeń na podstawie udzielonej zgody w tym w szczególności w celu realizacji ewentualnie zawartej umowy, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji praw i obowiązków w związku z konkursem, do realizacji działań marketingowych lub okres prowadzenia działań marketingowych.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty powiązane z NIKA POLAND & COMPANY
Anetta Leszczyńska-Pogoriełyj 42-300 Myszków, ul. Zamenhofa 31a
Nip: 577 135 99 54 Regon:150915909
6. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów powiązanych z NIKA POLAND & COMPANY Anetta Leszczyńska-Pogoriełyj 42-300 Myszków, ul. Zamenhofa 31a poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże, sytuacja taka może się zdarzyć. Jeśli będziemy musieli przenieść Państwa dane osobowe do innych podmiotów poza UE / EOG, dopilnujemy, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i zapewnimy, że odpowiedni poziom ochrony danych jest stosowany w celu ochrony danych.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez NIKA POLAND & COMPANY Anetta Leszczyńska-Pogoriełyj
10. Podane przez Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania umowy przez NIKA POLAND & COMPANY Anetta Leszczyńska-Pogoriełyj ., a konsekwencją takiego przetwarzania będzie możliwość określenia Państwa osobistych preferencji i zachowań na podstawie Państwa danych osobowych i historii Państwa współpracy gospodarczej z NIKA POLAND & COMPANY Anetta Leszczyńska-Pogoriełyj . Profilowanie wykorzystywane będzie na potrzeby przygotowania oraz zaprezentowania Państwu indywidualnej dopasowanej oferty marketingowej.

0
  0
  Twój koszyk
  twoj koszyk jest pustypowrót do sklepu